Navigatie Link overslaanHome » Info » NSDSK

Het Audiologisch Centrum Holland Noord

Het Audiologisch Centrum levert zorg voor kinderen en volwassenen met gehoor en/of taal-spraak problemen in de regio Noord-Holland. Sinds 1998 is ons audiologisch centrum gevestigd in Alkmaar. Sinds 2008 bieden we ook audiologische zorg op locatie. In Den Helder kunt u ons vinden in het Gemini ziekenhuis en in Haarlem zijn wij gevestigd in het Kennemer Gasthuis. Het ACHN is onderdeel van de NSDSK, specialist voor taal en gehoor. 
Het ACHN is een organisatie met gespecialiseerde kennis op het gebied van auditieve en communicatieve problemen. Op het ACHN werken deskundigen in verschillende disciplines, zoals audiologie, logopedie, orthopedagogie en maatschappelijk werk nauw samen om u goede revalidatie met zonodig begeleiding te bieden.

Wat bied het ACHN
Het ACHN onderzoekt, adviseert, ondersteunt en begeleidt volwassenen en kinderen met hoor-, spraak- en taalproblemen. 
Van oudsher heeft het ACHN een kinderteam en een spraaktaalteam. Sinds 2007 is de zorg uitgebreid met een volwassenenteam. 
Dit artikel gaat vooral over het zorgaanbod voor de volwassenen.  

Volwassenenteam 
Sommige volwassenen vragen zich af wanneer zij met hun gehoorklachten bij een KNO- arts, bij een audiologisch centrum of bij een audicien terecht kunnen. De gangbare afspraken hierover staan in het landelijk protocol tussen audiciens, KNO- artsen en de audiologische centra (NOAH- protocol). Het is  belangrijk dat een KNO- arts tenminste een keer diagnostiek kan verrichten inzake de slechthorendheid, mogelijke oorzaken en mogelijke medische behandelingen daarvan. Wanneer blijvende slechthorendheid of andere gehoorgerelateerde klachten zijn geconstateerd kunnen de meeste volwassenen met een recept van de KNO- arts terecht bij de audicien voor hoortoestellen. Sommige gehoorverliezen vragen echter om specialistische zorg. Dit zijn de ernstige gehoorverliezen of gehoorverliezen met een discriminatieverlies (hoe hard het geluid ook gemaakt wordt, de woorden blijven moeilijk verstaanbaar). Maar ook gehoorverliezen die problemen veroorzaken in de thuissituatie of op het werk. Volwassenen met een gehoorverlies waarbij het niet lukt om met de hoortoestellen een goed spraakverstaan te bereiken, kunnen tevens terecht op het ACHN. 

Werkwijze van het audiologisch centrum 
Volwassenen die voor behandeling het ACHN bezoeken, krijgen een gehooronderzoek, waarmee we het gehoor in kaart brengen. Zo krijgen we een beeld van een eventueel gehoorverlies en/of spraakverstaan problemen. Meestal volgt hierop direct een advies. Daarnaast bespreken we in ons multidisciplinair teamoverleg het verdere revalidatieplan besproken. Wij zoeken dan naar een oplossing waarbij wij een afweging maken tussen een medische oplossing, een oplossing met hoortoestel of andere hoorhulpmiddelen en/of begeleiding. Daarna bespreken we dit advies met u. Het advies is afhankelijk van de resultaten van het gehooronderzoek, uw leeftijd en uw leefsituatie. 
Het advies kan een start zijn met een hoorhulpmiddel, zoals een hoortoestel. Binnen ons centrum is veel kennis over hoortoestellen. Wij kunnen samen met u bekijken welk type hoortoestel bij uw gehoorverlies, uw persoonlijke wensen en leefsituatie zou passen. Met ons advies kunt u een hoortoestel uitproberen via de audicien (winkels waar hoortoestellen verkrijgbaar zijn). Na een periode van ongeveer 6 weken komt u bij het ACHN terug voor technische controle van de hoortoestellen. Wij controleren dan of de hoortoestellen goed zijn ingesteld en meten uw spraakverstaan met en zonder hoortoestellen. In overleg met uw bevindingen proberen wij de instelling van uw hoortoestellen eventueel zo goed mogelijk aan te passen. Wanneer u tevreden bent over de hoortoestellen en aan de eisen van een adequate hoortoestelinstelling is voldaan, vraagt het ACHN vergoeding aan voor de hoortoestellen.  

Begeleiding 
Naast de technische ondersteuning is de begeleiding van dove- en slechthorende volwassenen een belangrijke taak van het ACHN. U kunt deze begeleiding krijgen van de maatschappelijk werkers van ons centrum. Wij geven u informatie en voorlichting met als doel inzicht te verkrijgen in en hoe om te gaan met de (plotselinge) slechthorendheid en andere gehoorproblemen als tinnitus, Menière en hyperacusis (overgevoeligheid voor normale geluiden). Wij kunnen uw partner, familie, werkgever en collega’s informeren over de aard van uw slechthorendheid en de gevolgen hiervan. In arbeidsituaties kunnen we een inschatting maken van de problematiek en advies en begeleiding bieden om de arbeidsituatie te verbeteren. Wij werken hierbij nauw samen met bedrijfsartsen en het UWV. 
De maatschappelijk werkers geven ook informatie en begeleiding bij het starten van een proef met hoortoestellen en alles wat hierbij komt kijken. Naast hoortoestellen is ons centrum ook deskundig op het gebied van hoorhulpmiddelen zoals wek- en waarschuwingssysteem, ringleiding, telefonie en solo- apparatuur. De maatschappelijk werkers kunnen u informatie en voorlichting geven over het aanbod van hoorhulpmiddelen en over eventuele vergoedingen hiervan. Op het audiologisch centrum kunt u samen met de maatschappelijk werkers bekijken welke hulpmiddelen passen bij uw leefsituatie en specifieke wensen. Met onze begeleiding kunnen bepaalde hulpmiddelen, zoals solo- apparatuur, via de audicien op proef worden uitgeprobeerd voor een periode van een paar weken. 
Indien gewenst kunnen wij u verwijzen naar andere specialistische instanties, die in groeps- of individueel verband hulp bieden. Bijvoorbeeld door het oefenen van allerlei vaardigheden of begeleiding / behandeling bij problemen gerelateerd aan slechthorendheid. U kunt hierbij denken aan ondersteunende gebaren, spraakafzien of leren omgaan met uw slechthorendheid of andere gehoorproblemen.  

Tinnitus (oorsuizen)  
Als u veel last heeft van tinnitus (oorsuizen), kunt u bij ons terecht voor een uitgebreid gehooronderzoek. Ook geeft het ACHN voorlichting over tinnitus. De audioloog en de maatschappelijk werker zoeken samen met u naar oplossingen voor uw specifieke situatie. De hulp die wij bieden bestaat enerzijds uit het bewust maken hoe tinnitus ontstaat en welke mechanismen daarbij meespelen. Anderzijds kunnen we met u, afhankelijk uw situatie, naar een manier zoeken om beter met de tinnitus om te leren gaan. Onze tinnituszorg kan ook inhouden dat we een proef met een hoortoestel of tinnitusmaskeerder begeleiden. Via ons netwerk kunnen we u indien nodig  doorverwijzen naar andere instanties.  

Kinderteam 
Het ACHN biedt ook zorg aan kinderen. Zoals de NVVS bestaat voor de volwassenen met gehoorproblemen, richt de FOSS ( Nederlandse federatie van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal problemen) zich op de kinderen en ouders/verzorgers.  

Verwijzing  
Bij twijfel over het gehoor of de spraak- en taalontwikkeling kunt u een arts vragen om een verwijzing voor het ACHN. Dit kan de huisarts, kinderarts of KNO- arts zijn, (indien het kinderen betreft, kan ook een arts van het consultatiebureau of een andere medisch specialist deze verwijzing geven). Ook audiciens, logopedisten of een begeleider van een school kunnen bij uw arts vragen of u doorverwezen kunt worden naar het ACHN. 
In principe kan ook op eigen initiatief contact gezocht worden. Wij vragen dan wel verwijzing via de huisarts. 

Vergoeding  
De kosten voor deze hulp worden vanuit de basisverzekering vergoed. Op dezelfde wijze als die van andere specialistische behandelingen. Sommige verzekeringen vragen een eigen bijdrage. Raadpleeg daarom vooraf uw polisvoorwaarden. Dan weet u wat u van uw verzekering kunt verwachten.